auto w firmie, samochód w firmie, samochód prywatny w firmie, samochód firmowy
lupa
A A A

Używanie firmowych samochodów w 2023 r. - Dodatek nr 12 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (1161) z dnia 1.04.2023

Użyczenie prywatnego samochodu osobowego wspólnika spółce z o.o.

Niekiedy na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę z o.o. wykorzystywane są prywatne samochody osobowe wspólników, na podstawie zawartej umowy użyczenia. Kwestie związane z taką umową reguluje art. 710-719 Kodeksu cywilnego. Z przepisów tych wynika m.in., że przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Jeżeli ww. umowa nie określa sposobu używania rzeczy, biorący może rzeczy używać w sposób odpowiadający jej właściwościom i przeznaczeniu. Co ważne, biorący do używania - w ramach umowy użyczenia - ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej (jeżeli poczynił inne wydatki lub nakłady na rzecz, stosuje się odpowiednio przepisy o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia).

W tym artykule poruszamy wybrane zagadnienia związane z samochodami używanymi przez spółkę z o.o. (opodatkowaną "klasycznym" CIT) na podstawie umowy użyczenia - na gruncie podatku dochodowego (CIT) oraz przedstawiamy ewidencję księgową wydatków z nimi związanych. Odnosimy się tu do spółki z o.o.

1. Wykorzystywanie samochodu osobowego na podstawie umowy użyczenia a CIT

Przychód spółki z tytułu nieodpłatnego używania prywatnego samochodu wspólnika

W tzw. klasycznym CIT do przychodów zalicza się m.in. wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń (z wyjątkiem, który tu pomijamy). Tak wynika z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOP.

Ustawodawca nie określił, co należy rozumieć przez ww. nieodpłatne świadczenia. W praktyce przyjmuje się, że są to wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy. Tak wynika np. z interpretacji indywidualnych Dyrektora KIS z 7 września 2022 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.405.2022.2.MKU, a także z 2 września 2022 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.371.2022.2.AK.

W drugiej z ww. interpretacji organ podatkowy stwierdził, że korzyść majątkowa może wystąpić w dwóch postaciach, tj. prowadzi do:

1) powiększenia aktywów, co jest zwykłym skutkiem wypłaty pieniędzy albo

2) zaoszczędzenia wydatków, co może być następstwem świadczenia rzeczowego lub w formie usługi.

Organ podatkowy wskazał, że najbardziej istotną dla pojęcia nieodpłatnego świadczenia jest przesłanka dotycząca ekwiwalentności, która w istocie pozwala na stwierdzenie, kiedy mamy do czynienia ze świadczeniem nieodpłatnym. Tylko bowiem świadczenia nieekwiwalentne mogą stanowić przychód podatkowy po stronie otrzymującego. Co ważne, ekwiwalentność nie może wystąpić ani w momencie dokonywania świadczenia, ani w jakimkolwiek momencie w przyszłości. W przypadku gdy występuje ekwiwalent, jest też korzyść po drugiej stronie, nie ma zatem możliwości uznania świadczenia za nieodpłatne. Jak ponadto stwierdził organ podatkowy:

"(...) Przysporzenie w majątku podatnika musi mieć dla niego pewną wartość, którą można wyrazić w wymiarze finansowym. Chodzi o to, by świadczenie otrzymane bez wynagrodzenia było dla otrzymującego wartościowe. Świadczenie nieodpłatne będące przychodem podatkowym powinno wynikać z dwustronnego stosunku, tzn. powinien istnieć możliwy do identyfikacji podmiot świadczący oraz podmiot otrzymujący. Wynika to wprost z brzmienia ustawy, która mówi o świadczeniu, a nie o przysporzeniu. Zgodnie z definicją słownikową "świadczenie" oznacza obowiązek wykonania lub przekazania czegoś na czyjąś rzecz. (...)"

Uznaje się zasadniczo, że w przypadku świadczeń wspólników na rzecz spółki z o.o. - bez wynagrodzenia - po stronie spółki powstaje z tego tytułu przychód z nieodpłatnych świadczeń. Wyjątek od tej zasady stanowi generalnie nieodpłatne pełnienie przez wspólnika funkcji w zarządzie spółki. Wynika to z tego, że zarządzanie spółką może przynieść wspólnikowi wymierne korzyści ekonomiczne; wspólnikowi z tytułu posiadania udziałów w spółce przysługują bowiem określone prawa majątkowe, w szczególności prawo do dywidendy.

W przypadku, gdy spółka z o.o. nieodpłatnie wykorzystuje na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej prywatny samochód osobowy jej wspólnika - na podstawie umowy użyczenia - to w naszej opinii ryzykowne byłoby uznanie, że wspólnik może uzyskać z tego tytułu wymierną korzyść (świadczenie ekwiwalentne). Powiązanie tego świadczenia z prawem do dywidendy wydaje się tu zbyt odległe.

Z tego względu najbezpieczniej jest uznać, że z tytułu nieodpłatnego używania przez spółkę samochodu osobowego jej wspólnika - na podstawie umowy użyczenia - spółka uzyskuje przychód z nieodpłatnych świadczeń. Uzyskuje ona konkretną korzyść, gdyż nie musi ponosić wydatków na najem takiego pojazdu, a ponadto wspólnik nie uzyskuje świadczenia ekwiwalentnego.

Wydatki związane z używaniem prywatnego samochodu osobowego wspólnika

Kwalifikując do kosztów uzyskania przychodów ponoszone przez spółkę wydatki, należy mieć na uwadze ogólną zasadę, zgodnie z którą kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP. Przyjmuje się także, że kosztem podatkowym może być wydatek, który jest racjonalny, ekonomicznie uzasadniony oraz właściwie udokumentowany.

W przypadku wykorzystywania prywatnego samochodu osobowego wspólnika w działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę z o.o. - na podstawie umowy użyczenia - można uznać, że wydatki związane z eksploatacją tego pojazdu (np. na zakup paliwa) wykazują związek z przychodami spółki. Generalnie nie ma zatem przeszkód, aby wydatki te spółka zaliczyła do kosztów podatkowych z uwzględnieniem jednak limitu w wysokości 75%, dotyczącego ujmowania w kosztach podatkowych wydatków na samochód osobowy wykorzystywany do tzw. celów mieszanych.

paragraf Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o PDOP, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów 25% poniesionych wydatków (z nieistotnym tu zastrzeżeniem) z tytułu kosztów używania samochodu osobowego na potrzeby działalności gospodarczej, jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika.

Uznaje się, że samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą podatnika (tzw. celów mieszanych), generalnie gdy nie jest prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu dla celów VAT (z wyjątkami, które tu pomijamy, dotyczącymi m.in. podatników zwolnionych z VAT).

Co ważne, powyższe regulacje mają zastosowanie niezależnie od tego, na jakiej podstawie samochód osobowy jest używany przez podatnika, tj. czy m.in. stanowi jego własność, czy jest wykorzystywany np. na podstawie umowy użyczenia. Tak też wynika m.in. z wydanych przez Ministerstwo Finansów "Objaśnień podatkowych z 9 kwietnia 2020 r. dot. wykorzystywania samochodu osobowego w prowadzonej działalności - zmiany w podatkach dochodowych od 2019 r." Jak czytamy w tych objaśnieniach:

"(...) art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT nie wskazuje jednoznacznie, że jego brzmienie ma zastosowanie jedynie do samochodów osobowych stanowiących składniki majątku podatnika, należy uznać, że ma zastosowanie do każdego samochodu osobowego używanego, czy to na podstawie umowy leasingu, najmu, dzierżawy, czy też każdej innej umowy cywilno-prawnej, w tym także samochodu będącego własnością członka zarządu, zleceniobiorcy, udziałowca używanego przez niego w celu odbycia podróży służbowej.

Zwrot wydatków powinien być uregulowany aktem, z którego wynikałby obowiązek ponoszenia kosztów z tytułu używania samochodu. Obowiązek taki może być np. przewidziany w uchwale zgromadzenia wspólników powołującej członka zarządu do pełnienia funkcji, zawartej umowie cywilno-prawnej o używanie samochodu na potrzeby podatnika, umowie najmu/dzierżawy lub użyczenia samochodu na rzecz spółki (podkreśl. red.). (...)"

W sytuacji zatem, gdy spółka wykorzystuje na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej prywatny samochód osobowy jej wspólnika - na podstawie umowy użyczenia - wówczas wydatki związane z eksploatacją tego pojazdu zalicza do kosztów uzyskania przychodów:

 • w wysokości 75% - jeśli samochód ten jest wykorzystywany do tzw. celów mieszanych,
 • w 100% - jeśli samochód ten jest wykorzystywany wyłącznie do prowadzonej działalności gospodarczej (w praktyce taka sytuacja ma miejsce raczej rzadko, gdyż zwykle wspólnicy wykorzystują ww. pojazdy także do celów prywatnych).

Należy mieć też na uwadze, że ww. poniesione wydatki obejmują także VAT, który zgodnie z przepisami o VAT nie podlega odliczeniu (art. 16 ust. 5a ustawy o PDOP).

wykrzyknik Ministerstwo Finansów w przywołanych objaśnieniach z 9 kwietnia 2020 r. wskazało (w zakresie wykorzystywania przez podatnika CIT samochodów osobowych będących własnością zleceniobiorcy, członka zarządu itp.), że podstawą zaliczenia przez spółkę do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na używanie samochodu osobowego powinny być faktury lub inne dokumenty (będące podstawą zapisu w księgach w myśl ustawy o rachunkowości), wystawione na spółkę.

Można zatem przyjąć, że gdyby wydatki związane z używaniem na potrzeby spółki - na podstawie umowy użyczenia - prywatnego samochodu osobowego jej wspólnika były udokumentowane np. fakturą wystawioną na wspólnika, to ich zaliczenie przez spółkę do kosztów podatkowych mogłoby zostać zakwestionowane.

2. Ewidencja księgowa wydatków związanych z używaniem prywatnego samochodu osobowego wspólnika spółki z o.o.

Dla celów bilansowych nieodpłatne korzystanie - na podstawie umowy użyczenia - z samochodu osobowego wspólnika nie skutkuje powstaniem przychodu w spółce z o.o. (odmiennie niż dla celów podatku dochodowego).

Uwzględniając fakt, iż ww. samochód osobowy stanowi własność wspólnika (użyczającego pojazd), to nie stanowi on środka trwałego spółki z o.o. Niemniej jednak spółka może go ująć w ewidencji pozabilansowej na koncie np. 09-0 "Obce środki trwałe", zapisem jednostronnym po stronie Wn tego konta. Wówczas po zakończeniu umowy użyczenia ww. samochód "wyksięgowuje się" z ewidencji pozabilansowej również zapisem jednostronnym - po stronie konta Ma.

W zakresie natomiast wydatków związanych z używaniem ww. samochodu osobowego na potrzeby spółki należy wskazać, że są one ewidencjonowane na analogicznych zasadach, jak wydatki związane z samochodami osobowymi stanowiącymi własność spółki (jej środki trwałe). Przedstawiamy to w przykładzie liczbowym.

Przykład

Spółka z o.o. (będąca czynnym podatnikiem VAT) wykorzystuje na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej samochód osobowy wspólnika, na podstawie zawartej umowy użyczenia.

We wrześniu 2022 r. spółka kupiła paliwo do tego pojazdu; faktura została wystawiona na dane spółki, na kwotę 432 zł brutto (kwota netto 400 zł + kwota VAT 32 zł). Do samochodu tego nie jest prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu dla celów VAT, w związku z czym spółka odliczyła tylko 50% kwoty VAT naliczonego, tj. 16 zł. Kwota netto + VAT niepodlegający odliczeniu wynosi 416 zł (tj. 400 zł + 16 zł).

Spółka zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup paliwa (wraz z VAT niepodlegającym odliczeniu) w kwocie 312 zł (tj. 416 zł × 75%). Na kwotę tę składają się:

 • 75% kwoty netto, tj. 300 zł (tj. 400 zł × 75%) oraz
 • 75% niepodlegającej odliczeniu kwoty VAT: 12 zł (tj. 16 zł × 75%).

Pozostała kwota 104 zł (tj. 416 zł - 312 zł) nie stanowi kosztu uzyskania przychodów.

Do ewidencji kosztów spółka stosuje wyłącznie konta zespołu 4.

Dekretacja:

Opis operacji: Kwota Konto
Wn Ma
1. Faktura za zakup paliwa:
   a) wartość netto faktury wraz z kwotą VAT, która nie podlega odliczeniu: 416 zł 30
   b) kwota VAT podlegająca odliczeniu: 16 zł 22-1
   c) wartość brutto faktury: 432 zł 21
2. Zarachowanie kosztu:
   a) wydatki na zakup paliwa stanowiące koszty podatkowe: 312 zł 40-1/1 30
   b) wydatki na zakup paliwa niestanowiące kosztów podatkowych: 104 zł 40-1/2 30

Księgowania:

Ewidencja księgowa wydatków związanych z używaniem prywatnego samochodu osobowego wspólnika spółki z o.o.

www.AutowFirmie.pl - Samochód w ewidencji księgowej:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Bezpłatny egzemplarz
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.