auto w firmie, samochód w firmie, samochód prywatny w firmie, samochód firmowy
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 1.10.2020

Samochód osobowy w firmie - koszty ubezpieczenia samochodu osobowego

1. Zasady ewidencji kosztów ubezpieczenia komunikacyjnego w księgach rachunkowych

Składki na ubezpieczenie samochodu osobowego zalicza się w księgach rachunkowych do kosztów działalności operacyjnej jednostki. Kosztem ubezpieczenia komunikacyjnego obciąża się konto 40-9 "Pozostałe koszty rodzajowe". Jeśli jednostka prowadzi konta zespołu 5, to koszty ubezpieczeń służbowych samochodów osobowych ujmuje na koncie 55 "Koszty zarządu". W związku z tym, że polisy ubezpieczeniowe dotyczą zazwyczaj przyszłych okresów sprawozdawczych, powinny być w księgach rachunkowych rozliczane za pośrednictwem czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów przez okres, na jaki zawarto polisę. Jak wynika bowiem z art. 39 ust. 1 ustawy o rachunkowości - jeśli koszty dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych, to jednostki dokonują czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Ewidencja księgowa rozliczania kosztów ubezpieczenia w czasie,
w zależności od stosowanego wariantu ewidencji kosztów

1. Rozliczanie kosztów ubezpieczenia w jednostce prowadzącej ewidencję kosztów tylko na kontach zespołu 4:
   a) ujęcie kosztu wynikającego z polisy ubezpieczeniowej:
      - Wn konto 40-9 "Pozostałe koszty rodzajowe",
      - Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki",
   b) przeniesienie kosztu do rozliczenia w czasie:
      - Wn konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
      - Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów",
   c) zarachowanie kosztu do okresu którego dotyczy:
      - Wn konto 49 "Rozliczenie kosztów",
      - Ma konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów".
2. Rozliczanie kosztów ubezpieczenia w jednostce prowadzącej ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i 5:
   a) ujęcie kosztu wynikającego z polisy ubezpieczeniowej:
      - Wn konto 40-9 "Pozostałe koszty rodzajowe",
      - Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki",
   b) przeniesienie kosztu do rozliczenia w czasie:
      - Wn konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
      - Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów",
   c) zarachowanie kosztu do okresu którego dotyczy:
      - Wn konto 55 "Koszty zarządu",
      - Ma konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów".
3. Rozliczanie kosztów ubezpieczenia w jednostce prowadzącej ewidencję kosztów tylko na kontach zespołu 5:
   a) ujęcie kosztów na podstawie polisy ubezpieczeniowej do rozliczenia w czasie:
      - Wn konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
      - Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki",
   b) zarachowanie kosztu do okresu, którego dotyczy:
      - Wn konto 55 "Koszty zarządu",
      - Ma konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów".

W praktyce jednostki stosujące ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i 5 oraz te, które ujmują koszty wyłącznie na kontach zespołu 4, mogą przyjąć alternatywny sposób ewidencji i rozliczania czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Polega on na ujmowaniu kosztów przewidzianych do rozliczenia w czasie bezpośrednio z polisy ubezpieczeniowej, zapisem: Wn konto 64-0, Ma konto 24, czyli pomijając ewidencję na kontach 40 i 49. Następnie miesięczny odpis czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następuje zapisem: Wn konto 40, Ma konto 64-0 (w jednostce stosującej wyłącznie konta zespołu 4) lub Wn konto 40, Ma konto 64-0 oraz równolegle: Wn konto zespołu 5, Ma konto 49 (w jednostkach stosujących konta zespołu 4 i 5).

Zwracamy uwagę, iż w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości jednostka może stosować uproszczenia (por. art. 4 ust. 4 i 4a ustawy o rachunkowości). Warunkiem stosowania uproszczeń jest jednak to, aby wywołane nimi pominięcia bądź zniekształcenia, ani pojedynczo, ani łącznie, nie były istotne i nie mogły wprowadzać użytkowników sprawozdań finansowych w błąd. Ocena, czy kwoty podlegające rozliczaniu w czasie są istotne, czy też nieistotne, należy do samej jednostki.

Uproszczenie w zakresie rozliczania składek na ubezpieczenie dotyczące dwóch lat obrotowych może polegać na tym, że jednostka składkę w części przypadającej na rok obrotowy, w którym zawarto polisę, zaliczy do kosztów bilansowych jednorazowo w miesiącu rozpoczęcia okresu ubezpieczenia, a w części przypadającej na kolejny rok - zaliczy do kosztów jednorazowo na początku następnego roku obrotowego.

Przykład

Jednostka poniosła koszt ubezpieczenia komunikacyjnego w wysokości: 1.800 zł. Według polisy ubezpieczenie obejmuje okres od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Kwota ubezpieczenia w ocenie jednostki jest nieistotna. Jednostka zgodnie ze swoją polityką rachunkowości w odniesieniu do kosztów nieistotnych, dotyczących dwóch lat obrotowych, stosuje uproszczenie polegające na przypisaniu kosztów jednorazowo do okresów, których dotyczą. Rokiem obrotowym jednostki jest rok kalendarzowy.

Zastosowane przez jednostkę uproszczenie polega na rozliczeniu kosztów ubezpieczenia proporcjonalnie do lat, których te koszty dotyczą. Część składki przypadającą na okres od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., tj. kwotę: (1.800 zł : 12 m-cy ) × 4 m-ce 2020 r. = 600 zł, jednostka ujmie jednorazowym zapisem w ciężar kosztów września 2020 r., a pozostałą część składki przypadającą na 2021 r., tj. kwotę: 1.800 zł - 600 zł = 1.200 zł, pozostawi na 31 grudnia 2020 r. na koncie 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów". Następnie składkę przypadającą na 2021 r., w wysokości: 1.200 zł, odniesie jednorazowym zapisem do kosztów w styczniu 2021 r.

Innym uproszczeniem stosowanym w praktyce dla celów bilansowych w odniesieniu do kosztów podlegających rozliczeniu w czasie jest jednorazowe odpisanie w koszty całego wydatku w momencie jego poniesienia (tu: w miesiącu rozpoczęcia ubezpieczenia). Naszym zdaniem takie uproszczenie można stosować jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy kwota poniesionego kosztu (tu: składki na ubezpieczenie) jest nieistotna w ocenie jednostki.

2. Rozliczenie podatkowe składek na ubezpieczenie samochodu osobowego

Moment ujęcia składek na ubezpieczenie samochodu dla celów podatkowych

Dla celów podatkowych wydatki na ubezpieczenie składników majątku, w tym ubezpieczenie samochodów osobowych, zalicza się do tzw. kosztów pośrednich. Są to koszty, których nie można przypisać do konkretnego przychodu, lecz związane są z ogólnym funkcjonowaniem jednostki. Zasady potrącalności kosztów innych niż bezpośrednio związane z przychodami, czyli tzw. kosztów pośrednich, określa art. 15 ust. 4d-4e updop oraz art. 22 ust. 5c-5d updof. Stosownie do wymienionych przepisów, koszty pośrednie są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, to stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

KISObecnie organy podatkowe prezentują stanowisko, iż dzień uznania wydatku za koszt podatkowy nie jest uzależniony od uznania go za koszt dla celów bilansowych (por. interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 lutego 2019 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.548.2018.1.AN, z 17 września 2019 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.300.2019.1.SG, oraz z 26 maja 2020 r., nr 0115-KDIT3.4011.227.2020.2.KR). Zatem wydatki na ubezpieczenie samochodu osobowego ujmowane są w kosztach podatkowych (z uwzględnieniem ustawowych limitów) w dniu, na który ujęto polisę ubezpieczeniową w księgach rachunkowych, bez względu na to, na jakim koncie księgowym to nastąpi. Przy czym, jeśli ubezpieczenie samochodu osobowego dotyczy przełomu dwóch lat podatkowych, to podatnik powinien podzielić składkę i w odpowiedniej wysokości przypisać ją do poszczególnych lat objętych polisą ubezpieczeniową.

Generalnie więc, składki na ubezpieczenie samochodu ujmuje się w kosztach podatkowych w tym samym momencie, co dla celów bilansowych, tj. w tym samym roku obrotowym i w tej samej wysokości przypadającej na ten rok. Przy czym dla celów bilansowych można rozliczać je w czasie poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów lub można zastosować uproszczenie. Zdecydowana różnica pomiędzy ujęciem bilansowym i podatkowym pojawi się jedynie w przypadku, gdy składka dla celów bilansowych ujęta zostanie jednorazowo w momencie rozpoczęcia okresu ubezpieczenia, bez przypisywania jej do konkretnych lat obrotowych, gdyż takie rozwiązanie nie jest obecnie akceptowane pod względem podatkowym.

Wysokość składki AC, OC, NNW i GAP w kosztach uzyskania przychodów

Ubezpieczenia samochodowe można podzielić na obowiązkowe i dobrowolne. Właściciele samochodów są zobowiązani do zakupu obowiązkowej polisy OC, natomiast pozostałe ubezpieczenia wybierają zależnie od swoich potrzeb. Ponadto ubezpieczenia samochodu osobowego można podzielić na ubezpieczenia, których wysokość jest ustalana w oparciu o wartość samochodu przyjętą dla celów ubezpieczenia, np. nieobowiązkowe ubezpieczenie auto-casco (AC), Guaranteed Asset Protection (GAP) oraz inne ubezpieczenia, dla których składki nie ustala się w oparciu o wartość samochodu, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) i od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 47 updof oraz art. 16 ust. 1 pkt 49 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia. Przepisy te obowiązują od 1 stycznia 2019 r. i nastąpiła zmiana wysokości tego limitu z 20.000 euro do 150.000 zł.

Omawiane przepisy dotyczą wyłącznie tych składek ubezpieczeniowych, które kalkulowane są w oparciu o wartość samochodu, czyli np. składki AC, GAP. Poza zakresem tych regulacji pozostaje obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie NNW, które nie podlegają limitowaniu. Co istotne ww. limit 150.000 zł nie jest różnicowany z uwagi na rodzaj napędu samochodu osobowego. Limit ten odnosi się zatem również do samochodów osobowych będących pojazdami elektrycznymi.

Przedstawione powyżej zasady rozliczania składek na ubezpieczenie samochodu dotyczą składek na ubezpieczenie samochodu osobowego stanowiącego środek trwały podatnika oraz samochodu używanego na podstawie umowy leasingu, najmu, dzierżawy lub umowy o podobnym charakterze. Nie dotyczą natomiast prywatnego samochodu osobowego podatnika nieprzypisanego do majątku związanego z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 46 updof, składki na ubezpieczenie samochodu osobowego stanowiącego prywatną własność podatnika objęte są limitem 20% poniesionych wydatków, pod warunkiem, że samochód ten jest wykorzystywany również do celów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika.

Przykład

W styczniu 2020 r. podatnik zawarł roczną umowę ubezpieczenia AC, OC i NNW samochodu osobowego stanowiącego środek trwały jednostki. Zgodnie z umową dla celów ubezpieczenia AC przyjęto wartość samochodu w wysokości: 200.000 zł. Określona w polisie roczna składka AC wyniosła: 5.000 zł, składka OC: 2.500 zł oraz NNW: 450 zł.

Procentowy udział składki na ubezpieczenie AC, podlegającej zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, wynosi: (150.000 zł : 200.000 zł) × 100 = 75%. W związku z tym, do kosztów podatkowych jednostka zaliczy składkę AC w wysokości: 5.000 zł × 75% = 3.750 zł.

Składki na ubezpieczenie OC w kwocie: 2.500 zł oraz NNW w kwocie: 450 zł podatnik zaliczy do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości.

3. Ewidencja księgowa kosztów ubezpieczenia przy uwzględnieniu przepisów podatkowych

Jeśli wartość posiadanego przez jednostkę samochodu osobowego przyjęta dla celów ubezpieczenia przekracza kwotę 150.000 zł, to składka AC jest zaliczana do kosztów podatkowych tylko w części. W takiej sytuacji w księgach rachunkowych w ewidencji analitycznej jednostka może wyodrębnić składkę stanowiącą koszty uzyskania przychodów oraz składkę, która według przepisów podatkowych nie stanowi kosztu uzyskania przychodów. Zwracamy przy tym uwagę, że o ewidencję analityczną jednostka może rozwinąć każde konto księgowe w zależności od swoich potrzeb oraz zastosowanego wariantu rozliczania kosztów. Przyjęty przez jednostkę zakładowy plan kont stanowi element polityki rachunkowości. Koszty dla celów podatkowych jednostka może również ustalić pozaksięgowo, tj. statystycznie.

Przykład

I. Założenia:

1. Spółka zawarła umowę ubezpieczenia OC, NNW i AC samochodu na okres od 1 sierpnia 2020 r. do 31 lipca 2021 r. Dla celów ubezpieczenia AC przyjęto w umowie, iż wartość samochodu wynosiła: 200.000 zł, a roczna składka AC wynosiła: 3.600 zł. Z kolei roczna składka OC wraz z NNW wynosiła: 2.400 zł.

2. Spółka prowadzi ewidencję kosztów na kontach zespołu 4. Dla celów bilansowych rozlicza składki ubezpieczeniowe przez konto 64-0/1 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów - ubezpieczenie". Miesięczna kwota składki zaliczana do kosztów wynosi: (3.600 zł + 2.400 zł) : 12 m-cy = 500 zł.

3. Na potrzeby podatku dochodowego składkę przypadającą na 2020 r. spółka zaliczyła (pozaksięgowo) do kosztów uzyskania przychodów w sierpniu 2020 r., a część składki przypadającą na 2021 r. zaliczy do kosztów podatkowych w styczniu 2021 r.

II. Ustalenie wysokości składek zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów:

Procentowy udział składki AC podlegającej zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów wynosi: (150.000 zł : 200.000 zł) × 100 = 75 %.

Rodzaj składki Okres ubezpieczenia: od 01.08.2020 r. do 31.07.2021 r. Składka miesięczna Ubezpieczenie za okres od sierpnia do grudnia 2020 r.
(5 m-cy)
Ubezpieczenie pozostałe do rozliczenia w 2021 r.
(7 m-cy)
KUP NKUP KUP NKUP
Składka OC + NNW 2.400 zł 200 zł 1.000 zł 0 zł 1.400 zł 0 zł
Składka AC 3.600 zł 300 zł 1.125 zł 375 zł 1.575 zł 525 zł
Razem 6.000 zł 500 zł 2.125 zł 375 zł 2.975 zł 525 zł

III. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - koszt ubezpieczenia samochodu osobowego od 1 sierpnia 2020 r. do 31 lipca 2021 r. 6.000 zł 40-9 24
2. PK - przeniesienie kosztów do rozliczenia w czasie 6.000 zł 64-0/1 49
3. PK - zarachowanie kosztu ubezpieczenia za sierpień 2020 r. 500 zł 49 64-0/1

IV. Księgowania:

Ewidencja księgowa kosztów ubezpieczenia przy uwzględnieniu przepisów podatkowych

W sytuacji opisanej w przykładzie na str. 27 spółka w sierpniu 2020 r., ustalając podstawę opodatkowania, powinna wyłączyć z kosztów koszty bilansowe w wysokości wynikającej z wyliczenia: 6.000 zł (saldo Wn konta 40-9) - 5.500 zł (saldo Ma konta 49) = 500 zł, natomiast w kosztach podatkowych powinna uwzględnić kwotę: 2.125 zł.

Jeśli dla celów bilansowych jednostka zastosuje uproszczenie i składkę w części przypadającej na 2020 r. zaliczy do kosztów bilansowych jednorazowo w sierpniu 2020 r., a w części przypadającej na 2021 r. zaliczy do kosztów jednorazowo w styczniu 2021 r., to składki ubezpieczeniowe ujęte w kosztach bilansowych za sierpień 2020 r. oraz uwzględnione dla celów podatkowych w sierpniu 2020 r. będą takie same.

Przykład

I. Założenia:

 1. Na podstawie danych z poprzedniego przykładu, przy czym zgodnie z polityką rachunkowości, ewidencję kosztów spółka prowadzi na kontach zespołu 4 i 5. Koszty ubezpieczeń ujmuje bezpośrednio z polisy na koncie 64-0, zapisem: Wn konto 64-0, Ma konto 24, następnie odpis czynnych rozliczeń międzyokresowych następuje zapisem: Wn konto 40-9, Ma konto 64-0 oraz równolegle: Wn konto 55, Ma konto 49.
   
 2. W ocenie spółki kwota kosztów ubezpieczenia jest nieistotna, więc w odniesieniu do tych kosztów zastosowała uproszczenie polegające na tym, że składkę przypadającą na 2020 r., w wysokości: 2.500 zł, zaliczyła do kosztów bilansowych jednorazowo w sierpniu 2020 r., a część składki przypadającą na 2021 r., w wysokości: 3.500 zł, ujmie w kosztach bilansowych stycznia 2021 r. W ewidencji księgowej do konta 40-9 "Pozostałe koszty rodzajowe" spółka utworzyła następujące konta analityczne: 40-9/1 "Koszty ubezpieczenia - KUP" oraz 40-9/2 "Koszty ubezpieczenia - NKUP".

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - ubezpieczenie samochodu osobowego od 1 sierpnia 2020 r. do 31 lipca 2021 r. 6.000 zł 64-0 24
2. PK - zarachowanie kosztu ubezpieczenia w części dotyczącej 2020 r.:      
   a) składka zaliczona do kosztów podatkowych 2.125 zł 40-9/1 64-0
   b) składka niezaliczona do kosztów podatkowych 375 zł 40-9/2 64-0
   c) zapis równoległy na kosztach zespołu 5 2.500 zł 55 49

III. Księgowania:

Ewidencja księgowa kosztów ubezpieczenia przy uwzględnieniu przepisów podatkowych

www.AutowFirmie.pl - Samochód w ewidencji księgowej:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Bezpłatny egzemplarz
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.