auto w firmie, samochód w firmie, samochód prywatny w firmie, samochód firmowy
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (529) z dnia 1.01.2021

Nieodpłatne udostępnianie pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych

Posiadamy kilka samochodów służbowych. Są one udostępniane kadrze kierowniczej. Pracownicy mogą wykorzystywać te samochody do celów prywatnych. Jak rozliczyć w księgach rachunkowych nieodpłatne świadczenia z tytułu wykorzystywania przez pracowników samochodów służbowych do celów prywatnych?

1. Ustalenie przychodu pracownika z tytułu nieodpłatnego wykorzystywania samochodu służbowego

Wartość nieodpłatnego świadczenia z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych stanowi u pracownika przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym (por. art. 12 ust. 1 updof). Sposób ustalania przychodu z tego tytułu reguluje art. 12 ust. 2a-2c updof. Wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w formie ryczałtu w wysokości:

1) 250 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika do 1.600 cm3,

2) 400 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1.600 cm3.

W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 kwot określonych w art. 12 ust. 2a updof.

Jeżeli świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych jest częściowo odpłatne, to przychodem pracownika jest różnica pomiędzy wartością ustaloną według ww. zasad a odpłatnością ponoszoną przez pracownika.

Wartość uzyskanego przez pracownika przychodu z tytułu używania do celów prywatnych służbowego samochodu pracodawca dolicza do innych przychodów uzyskanych przez tę osobę w danym miesiącu ze stosunku pracy. Od łącznej kwoty tych przychodów pracodawca ma obowiązek - jako płatnik - obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy.

Warto w tym miejscu wspomnieć, iż wiele lat trwał spór pomiędzy podatnikami i Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) o to, czy w kwocie ryczałtu mieści się również wartość paliwa zapewnianego przez pracodawcę, czy też wartość ta jest dodatkowym przychodem pracownika. Dyrektor KIS w wydawanych interpretacjach indywidualnych zajmował stanowisko, iż koszty paliwa wykorzystywanego do celów prywatnych przez pracownika nie stanowią elementu kwot ryczałtów określonych w art. 12 ust. 2a updof, lecz stanowią odrębne nieodpłatne świadczenie. Pogląd ten budził jednak wątpliwości podatników i płatników i był przedmiotem skarg wnoszonych do sądów administracyjnych, w wyniku czego ukształtowana została linia orzecznicza Naczelnego Sądu Administracyjnego. Linia ta jednolicie opowiadała się za stanowiskiem prezentowanym przez płatników i podatników, uznając, że w ramach zryczałtowanego przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 2a updof, mieszczą się również koszty paliwa zakupionego przez pracodawcę. Zaistniała zatem rozbieżność pomiędzy praktyką interpretacyjną Dyrektora KIS a orzecznictwem sądów administracyjnych. 

MFSkłoniło to Ministra Finansów do wydania interpretacji ogólnej nr DD3.8201.1.2020 z 11 września 2020 r. w sprawie zryczałtowanego przychodu pracownika związanego z wykorzystywaniem samochodu służbowego do celów prywatnych (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 108). Obecnie nie ma już wątpliwości. Wartość zryczałtowanego przychodu z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych pracownika obejmuje również koszty paliwa. W wydanej interpretacji Minister Finansów stwierdził:

"(...) Przyjmując zatem argumentację zawartą w jednolitej linii orzeczniczej sądów administracyjnych w zakresie interpretacji art. 12 ust. 2a ustawy PIT, należy stwierdzić, że ryczałtowo określona w tym przepisie wartość nieodpłatnego świadczenia obejmuje ponoszone przez pracodawcę koszty związane z utrzymaniem i ogólnym użytkowaniem samochodu, przykładowo takie jak: paliwo, ubezpieczenie, wymiana opon, bieżące naprawy, okresowe przeglądy, które zakład pracy - jako właściciel samochodu - musi ponieść, aby samochód był sprawny i mógł uczestniczyć w ruchu drogowym.

Używanie tak udostępnionego samochodu czasami wiąże się z dodatkowymi kosztami, takimi jak opłaty parkingowe, czy opłaty za przejazdy autostradą, które nie mogą być uznawane za świadczenia objęte kwotą określoną w art. 12 ust. 2a ustawy PIT.

Ustawodawca wskazał bowiem wyraźnie, że chodzi o świadczenie związane z wykorzystaniem samochodu służbowego (czy z oddaniem do używania - bezpłatnie - dla celów prywatnych), a nie wszelkimi pochodnymi kosztami związanymi z podróżą samochodem udostępnionym do wykorzystywania w celach prywatnych".

2. Potrącenie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

Jak stanowi art. 18 ust. 1art. 20 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.), podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracownika stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z zastrzeżeniem niemającym znaczenia dla omawianego tematu. Do przychodów ze stosunku pracy zaliczeniu podlega m.in. wartość nieodpłatnego świadczenia z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych. Taki rodzaj przychodu nie został wyłączony z podstawy wymiaru składek ZUS, a także opodatkowania. Dla celów składkowych, tak jak i podatkowych, wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się zgodnie z art. 12 ust. 2a updof.

Wartość uzyskanego przez pracownika przychodu z tytułu nieodpłatnego używania samochodu służbowego do celów prywatnych, ustaloną zgodnie z art. 12 ust. 2a updof, pracodawca zobowiązany jest doliczyć pracownikowi do pozostałych przychodów ze stosunku pracy uzyskanych w danym miesiącu i od łącznej kwoty naliczyć składki ZUS.

W sytuacji gdy świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych jest częściowo odpłatne, to przychodem pracownika jest różnica pomiędzy wartością określoną w art. 12 ust. 2a lub ust. 2b updof a odpłatnością ponoszoną przez pracownika (art. 12 ust. 2c updof). Zwracamy uwagę, iż do tego rodzaju świadczenia - zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem ZUS - nie ma zastosowania § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1949). 

ZUSNa mocy tego przepisu wyłączono z oskładkowania korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz na korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji (por. m.in. interpretacje indywidualne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku z 6 grudnia 2019 r., znak DI/100000/43/991/2019 oraz z 9 lipca 2019 r., znak DI/100000/43/561/2019).

3. Bilansowe rozliczenie skutków nieodpłatnego udostępnienia pracownikowi firmowego auta

Dla pracownika nieodpłatne używanie samochodu służbowego do celów prywatnych powoduje powstanie przychodu ze stosunku pracy podlegającego oskładkowaniu i opodatkowaniu.

W księgach rachunkowych pracodawcy przychód ten nie jest wykazywany. Jest on statystycznie doliczany do uzyskanego przez pracownika w danym miesiącu wynagrodzenia, w celu obliczenia zaliczki na podatek dochodowy oraz składek ZUS.

Potrącone w związku z uzyskanym przychodem podatkowym zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne mogą zostać ujęte w księgach rachunkowych pracodawcy na podstawie listy płac w miesiącu otrzymania świadczenia, w sposób zaprezentowany na przykładzie.

Przykład

I. Założenia:

Jednostka podpisała z pracownikiem umowę na nieodpłatne używanie samochodu służbowego (o pojemności silnika powyżej 1.600 cm3) do celów prywatnych. Wartość przychodu z tytułu nieodpłatnego używania samochodu w grudniu 2020 r. wyniosła: 400 zł. Wynagrodzenie zasadnicze tego pracownika wynosi: 4.500 zł brutto. Pracownikowi przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów i złożył oświadczenie PIT-2. Ewidencję kosztów podstawowej działalności operacyjnej jednostka prowadzi na kontach zespołu 4 i 5. Rozliczenie podatkowo-składkowe wynagrodzenia pracownika za grudzień 2020 r. przedstawiało się następująco:

Wyszczególnienie Wiersz Kwota
Wynagrodzenie za pracę 1 4.500,00 zł
Ryczałt z tytułu używania nieodpłatnie samochodu służbowego do celów prywatnych 2 400,00 zł
Obciążenia składkowo-podatkowe pracownika
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: wiersze 1 + 2 3 4.900,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne do pobrania ze środków pracownika: wiersz 3 × 9,76% + wiersz 3 × 1,50% + wiersz 3 × 2,45% 4 671,79 zł
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: wiersze 1 + 2 - 4 5 4.228,21 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne: wiersz 5 × 9% 6 380,54 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku: wiersz 5 × 7,75% 7 327,69 zł
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek dochodowy (po zaokrągleniu): wiersze 1 + 2 - 250 zł - wiersz 4 8 3.978,00 zł
Zaliczka na podatek dochodowy przed odliczeniem składki zdrowotnej: wiersz 8 × 17% - 43,76 zł 9 632,50 zł
Zaliczka na podatek dochodowy do pobrania (po zaokrągleniu): wiersze 9 - 7 10 305,00 zł
Kwota wypłaty: wiersze 1 - 4 - 6 - 10 11 3.142,67 zł
Obciążenia składkowe pracodawcy
Składki ZUS pokrywane przez pracodawcę, w tym: 12 1.003,52 zł
a) składki na ubezpieczenia społeczne: wiersz 3 × 9,76% + wiersz 3
      × 6,5% + wiersz 3 × 1,67% = 878,57 zł
b) składki na FP i FS: wiersz 3 × 2,45% = 120,05 zł
c) składka na FGŚP: wiersz 3 × 0,10% =4,90 zł

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. LP - lista płac pracownika:      
   a) kwota wynagrodzenia brutto 4.500,00 zł 40-4 23-0
   b) składki na ubezpieczenia społeczne obciążające pracownika oraz składka
       zdrowotna: 671,79 zł + 380,54 zł = 
1.052,33 zł 23-0 22-3
   c) zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych 305,00 zł 23-0 22-3
   d) składki ZUS obciążające pracodawcę 1.003,52 zł 40-5 22-3
   e) równoległe obciążenie kosztów według miejsc powstawania 5.503,52 zł 55 49
2. WB - wypłata wynagrodzenia 3.142,67 zł 23-0 13-0

III. Księgowania:

Bilansowe rozliczenie skutków nieodpłatnego udostępnienia pracownikowi firmowego auta

www.AutowFirmie.pl - Samochód w ewidencji księgowej:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Bezpłatny egzemplarz
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.