auto w firmie, samochód w firmie, samochód prywatny w firmie, samochód firmowy
lupa
Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 1.02.2018

Rozliczenie podatku od środków transportowych w księgach rachunkowych

Spółka jest właścicielem samochodów ciężarowych. Z tego tytułu jest zobowiązana do zapłaty podatku od środków transportowych. Jak rozliczyć w księgach rachunkowych ten podatek?

Unormowania prawne dotyczące podatku od środków transportowych

Zasady opodatkowania podatkiem od środków transportowych zostały określone w rozdziale 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.). Pojazdy podlegające opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych wymienione są w art. 8 ww. ustawy. Natomiast stawki podatku od środków transportowych na 2018 r. zostały określone w obwieszczeniach Ministra Rozwoju i Finansów z dnia:

 • 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (Mon. Pol. poz. 800) - górne stawki podatku,
   
 • 6 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 r. (Mon. Pol. poz. 941) - minimalne stawki podatku.

Podmioty obowiązane do zapłaty podatku od środków transportowych
- osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych,
- jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, na które środek transportowy został zarejestrowany,
- posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu
Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został:
- zarejestrowany na terytorium Polski,
- nabyty (w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego),
- dopuszczony ponownie do ruchu po upływie czasu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu
Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym:
- środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu,
- upłynął czas, na który pojazd powierzono
Zwolnienia od podatku od środków transportowych
Ustawodawca zwolnił od podatku od środków transportowych:
- środki transportowe będące w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji zagranicznych, korzystających z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, oraz członków ich personelu, jak również innych osób zrównanych z nimi, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Polski - pod warunkiem wzajemności,
- środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych a także pojazdy zabytkowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

Ponadto rada gminy może wprowadzić inne zwolnienia niż określone wyżej, z wyjątkiem zwolnień dotyczących pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ww. ustawy

Stawki podatku od środków transportowych
Stawki podatku uchwala rada gminy w granicach zakreślonych przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (ustawa określa górne i dla niektórych rodzajów pojazdów, dolne granice stawek podatku). Rada gminy może różnicować stawki, uwzględniając w szczególności: wpływ pojazdu na środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia
Terminy i sposoby płatności podatku od środków transportowych

Podatek - co do zasady - wpłaca się w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku, na rachunek budżetu gminy, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

1) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,

b) do dnia 15 września danego roku - II rata;

2) od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Co ważne, jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązekUjęcie podatku od środków transportowych na kontach księgowych

W księgach rachunkowych podatek od środków transportowych zalicza się do kosztów podstawowej działalności operacyjnej i jako świadczenie na rzecz budżetu gminy ujmuje na koncie 40-3 "Podatki i opłaty" lub odpowiednim koncie w zespole 5.

Ewidencja księgowa podatku od środków transportowych

1. Zarachowanie poniesionych kosztów z tytułu podatku od środków transportowych:
   a) gdy ewidencja kosztów jest prowadzona wyłącznie na kontach zespołu 4:
      - Wn konto 40-3 "Podatki i opłaty",
      - Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne",
   b) gdy ewidencja kosztów jest prowadzona zarówno w zespole 4, jak i 5:
      - Wn konto 40-3 "Podatki i opłaty",
      - Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne"
      oraz równolegle:
      - Wn konto zespołu 5,
      - Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów",
   c) gdy ewidencja kosztów jest prowadzona wyłącznie na kontach zespołu 5:
      - Wn konto zespołu 5,
      - Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne".
2. Zapłata podatku od środków transportowych:
      - Wn konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne",
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący" lub 10 "Kasa".

Jeśli kwota podatku od środków transportowych jest z punktu widzenia jednostki nieistotna, to można ją odnieść w koszty jednorazowo (za cały rok) w pierwszym miesiącu danego roku. Natomiast w sytuacji, gdy kwota tego podatku znacząco wpływa na wynik finansowy bieżącego okresu (miesiąca), wskazane jest jej rozliczanie za pośrednictwem konta 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów". W koszty będzie wówczas odpisywana - stosownie do upływu czasu - część dotycząca danego okresu sprawozdawczego (miesiąca), tj. 1/12 kwoty tego podatku.

Przykład

I. Założenia:

Jednostka złożyła deklarację na podatek od środków transportowych za 2018 r., w której naliczyła podatek należny w wysokości: 24.000 zł. Do 15 lutego 2018 r. opłaciła I ratę podatku w wysokości: 12.000 zł. Koszty podatku od środków transportowych są dla jednostki istotne, dlatego rozliczane są w czasie. Jednostka prowadzi ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i 5.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - podatek od środków transportowych należny za 2018 r.:      
   a) kwota podatku ogółem 24.000 zł 40-3 22-3
   b) przeniesienie kosztów do rozliczenia w czasie 24.000 zł 64-0 49
2. WB - zapłata I raty podatku 12.000 zł 22-3 13-0
3. PK - odpisanie w koszty części podatku od środków transportowych (dla uproszczenia za styczeń i luty 2018 r.): (24.000 zł : 12 m-cy) × 2 m-ce =  4.000 zł konto
zespołu 5
64-0

III. Księgowania:

Ujęcie podatku od środków transportowych na kontach księgowych

www.AutowFirmie.pl - Samochód w ewidencji księgowej:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Bezpłatny egzemplarz
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.