auto w firmie, samochód w firmie, samochód prywatny w firmie, samochód firmowy
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 32 (1386) z dnia 20.04.2017

Ewidencja rozliczenia ubezpieczenia sprzedawanego pojazdu

Na początku kwietnia 2017 r. sprzedaliśmy samochód ciężarowy stanowiący środek trwały. Pojazd ten był objęty ubezpieczeniem OC w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 lipca 2017 r. Ze względu na istotną wartość ubezpieczenia, kwotę składki rozliczaliśmy w czasie w okresach miesięcznych. W jaki sposób postąpić z nierozliczoną na dzień sprzedaży pojazdu wartością ubezpieczenia? Nadmieniamy, że prowadzimy pełny układ kosztów, a rachunek zysków i strat sporządzamy w wariancie porównawczym.

Czytelnicy nierozliczoną wartość ubezpieczenia powinni odnieść na konto służące ewidencji pozostałych kosztów operacyjnych.

W księgach rachunkowych wydatki na ubezpieczenie firmowego majątku, w tym środków trwałych, obciążają koszty działalności operacyjnej jednostki. Ujmuje się je na koncie 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Pozostałe koszty) lub/i odpowiednim koncie w zespole 5. Kwotę składki wprowadza się do ksiąg w dacie zawarcia umowy ubezpieczenia (zgodnie z zasadą memoriału, określoną w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Podstawą zapisu jest wystawiona przez ubezpieczyciela polisa.

Jeśli umowa ubezpieczenia dotyczy dwóch lat obrotowych, to koszt składki wymaga przyporządkowania do właściwych okresów sprawozdawczych. Koszty te rozlicza się wówczas w czasie za pośrednictwem czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (art. 39 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Ujmuje się je w ewidencji księgowej na koncie 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów" i rozlicza proporcjonalnie do okresu wynikającego z polisy ubezpieczeniowej.

Jeżeli składnik majątku, na który wykupiono polisę ubezpieczeniową, zostanie sprzedany, to figurująca na koncie 64-0 nierozliczona część ubezpieczenia podlega jednorazowemu przeksięgowaniu w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych zapisem:

- Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",

- Ma konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów".

Gdy jednostka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat, wówczas wyksięgowanie nierozliczonej kwoty składki z konta 64-0 należy przeprowadzić w korespondencji z kontami obrotów wewnętrznych (przykład).

Ewentualny zwrot składki przez ubezpieczyciela księguje się na dobro pozostałych przychodów operacyjnych lub na zmniejszenie kosztów rodzajowych (lub/i kosztów w zespole 5), jeśli sprzedaż składnika majątku odbywa się w tym samym roku, w którym zawarto polisę ubezpieczeniową.

Przykład

Założenia

  1. W kwietniu 2017 r. jednostka sprzedała samochód ciężarowy stanowiący środek trwały (w przykładzie pominięto ewidencję faktury sprzedaży). Pojazd ten wyksięgowano na podstawie dowodu LT z ewidencji bilansowej. Jego wartość początkowa wynosiła 73.500 zł, a dotychczasowe umorzenie 48.900 zł.
     
  2. Sprzedany pojazd był objęty ubezpieczeniem OC. Koszt ubezpieczenia był rozliczany w czasie. Na dzień sprzedaży pojazdu nierozliczona składka ubezpieczeniowa figurująca na koncie 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów" wynosiła 1.350 zł.
     
  3. Jednostka prowadzi pełny układ kosztów (zespół 4 i 5) oraz sporządza porównawczy rachunek zysków i strat.

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. LT - wyksięgowanie środka trwałego:
   a) wartość początkowa 73.500 zł 01
   b) dotychczasowe umorzenie 48.900 zł 07-1
   c) wartość nieumorzona 24.600 zł 76-1
2. PK - rozliczenie kosztów polisy:
   a) wyksięgowanie kwoty nierozliczonych kosztów 1.350 zł 79-1 64-0
   b) odniesienie do pozostałych kosztów operacyjnych 1.350 zł 76-1 79-0

Księgowania

Ewidencja rozliczenia ubezpieczenia sprzedawanego pojazdu

www.AutowFirmie.pl - Samochód w ewidencji księgowej:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Bezpłatny egzemplarz
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60