auto w firmie, samochód w firmie, samochód prywatny w firmie, samochód firmowy
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (437) z dnia 1.03.2017

Podatek od środków transportowych

Opłaciliśmy podatek od środków transportowych za 2017 r. Jak ująć ten podatek w księgach rachunkowych?

1. Zasady opodatkowania podatkiem od środków transportowych

W myśl przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.), obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych oraz osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Przedmiot opodatkowania podatkiem od środków transportowych

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej:

  • powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
    
  • równej lub wyższej niż 12 ton,

2) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

  • od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
    
  • równej lub wyższej niż 12 ton,

3) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

  • od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
    
  • równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

4) autobusy.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został:

 • zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   
 • nabyty (w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego),
   
 • dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Uwaga: Podatnicy są obowiązani do składania właściwemu organowi podatkowemu, do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, deklaracji na podatek od środków transportowych, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, możliwość składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych wpłaca się w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku, na rachunek budżetu gminy, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika.

W ustawie zawarto także inne terminy płatności, uzależnione od daty powstania obowiązku podatkowego, tj. jeżeli obowiązek ten powstał:

1) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata, i do dnia 15 września danego roku - II rata,

2) od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym:

 • środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu,
   
 • upłynął czas, na który pojazd powierzono.

2. Ujęcie podatku od środków transportowych na kontach księgowych

Zgodnie z obowiązującą w rachunkowości zasadą memoriału, podatek od środków transportowych powinien zmniejszyć wynik finansowy roku, którego dotyczy. Oznacza to, iż jednostka wykorzystująca w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej środki transportowe, kwotą podatku od tych środków za 2017 r. powinna obciążyć koszty tego właśnie roku. Termin zapłaty podatku nie decyduje o momencie uwzględnienia go w kosztach jednostki.

W księgach rachunkowych podatek od środków transportowych ujmuje się na kontach kosztów działalności operacyjnej, a drugostronnie - jako zobowiązanie wobec budżetu.

Ewidencja księgowa podatku od środków transportowych może więc przebiegać zapisem:

   1) zobowiązanie z tytułu podatku od środków transportowych:
      - Wn konto 40-3 "Podatki i opłaty" lub odpowiednie konto zespołu 5,
      - Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne",
   2) zapłata podatku od środków transportowych:
      - Wn konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne",
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący" lub 10 "Kasa".

Należy przy tym zaznaczyć, że jeśli kwota podatku od środków transportowych jest z punktu widzenia jednostki nieistotna, to można ją odnieść w koszty jednorazowo (za cały rok) w pierwszym miesiącu danego roku. Natomiast w sytuacji, gdy kwota tego podatku znacząco wpływa na wynik finansowy bieżącego okresu (miesiąca), wskazane jest rozliczać ją poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (konto 64-0). W koszty będzie wówczas odpisywana - stosownie do upływu czasu - część dotycząca danego okresu sprawozdawczego (miesiąca), tj. 1/12 kwoty tego podatku.

Przykład

I. Założenia:

10 lutego 2017 r. jednostka złożyła deklarację na podatek od środków transportowych za 2017 r., w której naliczyła podatek należny w wysokości: 19.200 zł. Tego samego dnia jednostka opłaciła I ratę podatku w wysokości: 9.600 zł. Koszty podatku od środków transportowych są dla jednostki istotne, dlatego rozliczane są w czasie. Jednostka prowadzi ewidencję kosztów wyłącznie na kontach zespołu 4.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - podatek od środków transportowych należny za 2017 r., wynikający ze złożonej deklaracji 19.200 zł 40-3 22
2. PK - przeniesienie kosztów podatku od środków transportowych do rozliczenia w czasie 19.200 zł 64-0 49
3. WB - zapłata I raty podatku 9.600 zł 22 13-0
4. PK - odpisanie w koszty części podatku od środków transportowych przypadającej na styczeń 2017 r.: 19.200 zł : 12 m-cy =  1.600 zł 49 64-0
5. PK - odpisanie w koszty części podatku od środków transportowych przypadającej na luty 2017 r.: 19.200 zł : 12 m-cy =  1.600 zł 49 64-0

III. Księgowania:

Ujęcie podatku od środków transportowych na kontach księgowych

www.AutowFirmie.pl - Samochód w ewidencji księgowej:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Bezpłatny egzemplarz
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60