auto w firmie, samochód w firmie, samochód prywatny w firmie, samochód firmowy
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (436) z dnia 20.02.2017

Rozliczenie powypadkowej naprawy samochodu

Samochód służbowy spółki, objęty dobrowolnym ubezpieczeniem AC, uległ wypadkowi w grudniu 2016 r. W tym samym miesiącu ubezpieczyciel przekazał część odszkodowania bezpośrednio na rachunek bankowy warsztatu samochodowego. Warsztat wystawił spółce fakturę o treści: "Zadatek na poczet naprawy samochodu". W styczniu 2017 r., po zakończeniu naprawy, spółka otrzymała od warsztatu fakturę końcową. Jak w księgach rachunkowych spółki ująć zaistniałą sytuację? Czy należy utworzyć rezerwę na zobowiązanie związane z usunięciem szkody i czy będzie ono kosztem 2016 r.?

1. Ewidencja odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela z tytułu wypadku

W myśl zasady ostrożności w wyniku finansowym jednostki, bez względu na jego wysokość, należy uwzględnić wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne oraz wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne (zob. art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości). Dotyczy to również zdarzeń ujawnionych pomiędzy dniem bilansowym a dniem, w którym rzeczywiście następuje zamknięcie ksiąg rachunkowych.

Jeżeli firmie zostało przyznane odszkodowanie z tytułu uszkodzenia pojazdu, to wartość tego odszkodowania można zaliczyć do przychodów tego roku obrotowego, w którym szkoda miała miejsce. Skutki wypadków samochodowych zalicza się do kosztów i przychodów pozostałej działalności operacyjnej (art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. gustawy o rachunkowości). Ewidencja przyznanego odszkodowania może przebiegać zapisem:
      - Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki",
      - Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Rozwiązanie powyższe jest możliwe nawet wtedy, gdy ubezpieczyciel do końca roku nie wypłacił środków pieniężnych, pod warunkiem jednak, że kwota roszczenia została zaakceptowana przez obydwie strony umowy ubezpieczenia, a decyzja o przyznanym odszkodowaniu wpłynęła do jednostki jeszcze przed zamknięciem ksiąg rachunkowych za rok obrotowy, w którym szkoda wystąpiła. Ważne jest także, aby w takiej sytuacji sprawozdanie finansowe nie było jeszcze zatwierdzone.

W przypadku gdy decyzja w sprawie odszkodowania nie dotarła do momentu zamknięcia ksiąg rachunkowych, wskazane jest, aby oszacowaną w sposób wiarygodny kwotę odszkodowania ująć jako rozliczenia międzyokresowe przychodów, zapisem:

      - Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki",
      - Ma konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów".

Kwotę odszkodowania ujętą na koncie 84 jednostka zaliczy do przychodów w następnym roku obrotowym w dacie otrzymania decyzji od ubezpieczyciela.

2. Ujęcie wydatków poniesionych na naprawę samochodu

Wydatki poniesione przez jednostkę na powypadkową naprawę samochodu ujmuje się w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym szkoda miała miejsce. Księgowanie to może przebiegać zapisem:

      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu" lub 21 "Rozrachunki z dostawcami.

Jeżeli odszkodowanie z tytułu straty w składnikach majątku zostało jednostce wypłacone w roku obrotowym, w którym wystąpiła szkoda, na podstawie wcześniej sporządzonego kosztorysu, a koszty likwidacji tej szkody zostaną dopiero poniesione w następnym roku obrotowym, to wskazane jest utworzenie rezerwy na zobowiązania związane z usunięciem szkody na podstawie art. 35d ustawy o rachunkowości.

Tego rodzaju rezerwę tworzy się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, zapisem:

      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      - Ma konto 83 "Rezerwy".

W następnym roku obrotowym poniesione wydatki związane z naprawą jednostka rozliczy następująco:

      - Wn konto 83 "Rezerwy",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu" lub 21 "Rozrachunki z dostawcami".

Jak wynika z pytania ubezpieczyciel przekazał na rachunek bankowy warsztatu część odszkodowania przed wykonaniem remontu. W związku z tym warsztat wystawił na spółkę fakturę potwierdzającą otrzymanie przedpłaty. Otrzymaną fakturę zaliczkową spółka może wprowadzić do ksiąg rachunkowych według ogólnych zasad, zapisem:

   a) wartość netto faktury:
      - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu:
      - Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",
   c) wartość brutto zobowiązania odpowiadająca kwocie zapłaconej zaliczki:
      - Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami".

Jeśli jednostka do ewidencji księgowej nabycia usług nie stosuje konta 30 "Rozliczenie zakupu", to z otrzymanej faktury zaliczkowej księguje tylko VAT naliczony, zapisem:

      - Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",
      - Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami".

Przypominamy, że w przypadku samochodów osobowych wykorzystywanych zarówno do celów firmowych, jak i prywatnych obowiązują ograniczenia w zakresie odliczania VAT z tytułu wydatków dotyczących eksploatacji pojazdu, jak również jego napraw. Jeżeli jednostka odlicza jedynie 50% VAT (na podstawie art. 86a ust. 1 pkt 1 i art. 86a ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT), firma ubezpieczeniowa pokrywa koszty naprawy (przyznaje odszkodowanie) do wysokości netto faktury wraz z pozostałą częścią VAT niepodlegającego odliczeniu. Pełne prawo do odliczenia VAT z tytułu naprawy powypadkowej samochodu osobowego ma podatnik, którego samochód osobowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej (zob. art. 86a ust. 3 pkt 1a ustawy o VAT). Samochód osobowy uznaje się za wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, gdy sposób wykorzystywania tego pojazdu określony w ustalonych przez niego zasadach jego używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza użycie tego samochodu do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą (zob. art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT).

Biorąc pod uwagę przepisy o podatku dochodowym, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, jeżeli samochody te nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym (autocasco - AC) - por. art. 16 ust. 1 pkt 50 updop i art. 23 ust. 1 pkt 48 updof. Oznacza to, że aby wydatki na naprawę powypadkową samochodu mogły stanowić koszt podatkowy, konieczne jest, by samochód ten posiadał ubezpieczenie dobrowolne.

W przypadku opisanym w pytaniu samochód był objęty takim ubezpieczeniem, a więc powołany przepis nie ma zastosowania. Przy założeniu, że naprawiony samochód będzie służył prowadzonej przez spółkę działalności, koszty powypadkowej naprawy samochodu spełniają przesłanki, do uznania ich za koszty podatkowe.

Otrzymane odszkodowanie stanowi przychód podlegający opodatkowaniu. Przychód podatkowy w związku z otrzymanym odszkodowaniem należy wykazać niezależnie od tego, czy zakład ubezpieczeniowy wypłaci odszkodowanie bezpośrednio na rachunek bankowy podatnika, czy na rachunek firmy, która dokonywała naprawy uszkodzonego samochodu. Forma rozliczenia podatnika z zakładem ubezpieczeniowym nie ma znaczenia. Odszkodowanie uzyskane od ubezpieczyciela stanowi przychód podatkowy w momencie jego otrzymania (tj. generalnie w momencie wpływu środków pieniężnych na rachunek podatnika).


Przykład

Naprawa powypadkowa samochodu osobowego, gdy rozliczenie następuje
bezpośrednio między ubezpieczycielem a warsztatem

I. Założenia:

 1. Samochód osobowy spółki objęty dobrowolnym ubezpieczeniem AC, będący jej środkiem trwałym uległ wypadkowi. Samochód ten jest wykorzystywany zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych. Jednostka odlicza 50% kwoty VAT z faktur dokumentujących ponoszone wydatki na eksploatację tego samochodu.
   
 2. Spółka otrzymała decyzję o przyznanym odszkodowaniu w kwocie: 5.575 zł. Ubezpieczyciel przekazał odszkodowanie za naprawę bezpośrednio na rachunek bankowy warsztatu samochodowego.
   
 3. Warsztat wystawił fakturę za naprawę w kwocie: 5.000 zł netto plus VAT: 1.150 zł. VAT podlegający odliczeniu przez spółkę wynosi: 575 zł.
   
 4. Jednostka zapłaciła pozostałą część VAT: 575 zł na konto bankowe warsztatu samochodowego.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FZ - faktura za powypadkową naprawę pojazdu:      
   a) wartość brutto zobowiązania wobec warsztatu 6.150 zł 30 21
   b) VAT podlegający odliczeniu: 1.150 zł × 50% =  575 zł 22-1 30
   c) wartość netto faktury wraz z VAT niepodlegającym odliczeniu: 5.000 zł + 575 zł =  5.575 zł 76-1 30
2. PK - przyznane odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej 5.575 zł 24 76-0
3. PK - rozliczenie zobowiązania wobec warsztatu samochodowego z przyznanym odszkodowaniem 5.575 zł 21 24
4. WB - przelew pozostałej części zobowiązania wobec warsztatu w wysokości VAT podlegającego odliczeniu 575 zł 21 13-0

III. Księgowania:

Naprawa powypadkowa samochodu osobowego, gdy rozliczenie następuje bezpośrednio między ubezpieczycielem a warsztatem


Przykład

Naprawa powypadkowa samochodu osobowego na przełomie roku,
gdy rozliczenie następuje bezpośrednio między ubezpieczycielem a warsztatem

I. Założenia:

 1. Samochód będący własnością spółki objęty dobrowolnym ubezpieczeniem AC uległ wypadkowi w grudniu 2016 r. Samochód jest wykorzystywany zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych. Jednostka odlicza 50% kwoty VAT z faktur dokumentujących ponoszone wydatki na eksploatację tego samochodu.
   
 2. W grudniu 2016 r. firma ubezpieczeniowa przyznała spółce, na podstawie kosztorysu powypadkowego, odszkodowanie w wysokości: 11.150 zł.
   
 3. Spółka zleciła warsztatowi samochodowemu naprawę pojazdu. W grudniu 2016 r. na konto warsztatu wpłynęła część odszkodowania w wysokości: 4.000 zł z firmy ubezpieczeniowej. Warsztat wystawił na spółkę fakturę zaliczkową.
   
 4. Naprawa zakończyła się w styczniu 2017 r. i w tym miesiącu spółka otrzymała fakturę od warsztatu na kwotę: 12.300 zł (w tym VAT: 2.300 zł), pomniejszoną o kwotę zaliczki. Pozostało zatem do zapłaty: 8.300 zł.
   
 5. W styczniu 2017 r. ubezpieczyciel przelał na konto warsztatu pozostałą część przyznanego odszkodowania w kwocie: 7.150 zł (tj.: 11.150 zł - 4.000 zł).
   
 6. Spółka zapłaciła warsztatowi jedynie wartość VAT podlegającego przez nią odliczeniu w kwocie: 1.150 zł.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
A. Zapisy w księgach 2016 r.
1. PK - kwota odszkodowania na podstawie decyzji firmy ubezpieczeniowej 11.150,00 zł 24 76-0
2. PK - rozliczenie zobowiązania wobec warsztatu samochodowego z przyznanym odszkodowaniem (zaliczka) 4.000,00 zł 21 24
3. FZ - zaliczka na poczet naprawy samochodu:      
   a) wartość brutto zaliczki 4.000,00 zł 30 21
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu: 747,97 zł x 50% =  373,98 zł 22-1 30
4. PK - utworzenie rezerwy na zobowiązanie związane z usunięciem szkody 11.150,00 zł 76-1 83-1
B. Zapisy w księgach 2017 r.
1. FZ - faktura za powypadkową naprawę pojazdu:      
   a) wartość brutto zobowiązania wobec warsztatu: 12.300 zł - 4.000 zł =  8.300,00 zł 30 21
   b) VAT podlegający odliczeniu: (2.300 zł - 747,97 zł) × 50% =  776,02 zł 22-1 30
2. PK - rozliczenie rezerwy utworzonej na koszty naprawy samochodu 11.150,00 zł 83-1 30
3. WB - przelew pozostałej części zobowiązania wobec warsztatu w wysokości VAT podlegającego odliczeniu 1.150,00 zł 21 13-0
4. PK - rozliczenie pozostałego zobowiązania wobec warsztatu z przyznanym odszkodowaniem 7.150,00 zł 21 24

III. Księgowania:

A. Zapisy w księgach 2016 r.

Naprawa powypadkowa samochodu osobowego na przełomie roku, gdy rozliczenie następuje bezpośrednio między ubezpieczycielem a warsztatem

B. Zapisy w księgach 2017 r.

Naprawa powypadkowa samochodu osobowego na przełomie roku, gdy rozliczenie następuje bezpośrednio między ubezpieczycielem a warsztatem

www.AutowFirmie.pl - Samochód w ewidencji księgowej:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Bezpłatny egzemplarz
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.