auto w firmie, samochód w firmie, samochód prywatny w firmie, samochód firmowy
lupa
Uwaga: Do 2 marca 2020 r. przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów2 marca 2020 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: PIT-28, PIT-28S za 2019 r. 2 marca 2020 r. (poniedziałek) mija termin przekazania do US oraz podatnikowi IFT-1R za 2019 r. 2 marca 2020 r. (poniedziałek) mija termin przekazania podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A za 2019 r.Uwaga: Do 28 lutego br. przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o danych zawartych w raportach ZUS za 2019 r.
Zamknij
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (410) z dnia 20.01.2016

Samochód demonstracyjny w księgach i sprawozdaniu finansowym dealera

Spółka zajmuje się handlem samochodami nowymi i używanymi. Część samochodów nowych jest rejestrowana i przeznaczana do jazd demonstracyjnych z klientami. Okres użytkowania tych samochodów z założenia ma być krótszy niż rok. Nie zawsze jednak znajdzie się kupiec na taki samochód i jego sprzedaż ma miejsce po roku używania. Czy spółka zobligowana jest do wprowadzenia samochodu demonstracyjnego, po przekroczeniu roku jego użytkowania, do ewidencji środków trwałych i do naliczania od niego amortyzacji?

1. Zakup samochodu w celach demonstracyjnych

Samochody nabyte przez jednostkę z przeznaczeniem do dalszej odprzedaży w stanie nieprzetworzonym, używane przez nią w tzw. celach demonstracyjnych (do jazd próbnych) w okresie nie dłuższym niż rok, spełniają kryteria zaliczenia ich do towarów. Stąd też wprowadza się je do ksiąg rachunkowych według zasad przewidzianych dla towarów, zapisem:
      – Wn konto 33 "Towary",
      – Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".

Z uwagi na to, że samochody demonstracyjne tracą na skutek ich używania na wartości, tzn. maleje ich wartość rynkowa jako towaru handlowego, wskazane jest dokonanie odpisów aktualizujących – w wysokości przewidywanej utraty ich wartości (oszacowanej przez jednostkę). Taki sposób postępowania jest zgodny z przepisami art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości, który stanowi, że poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty), z zachowaniem zasady ostrożności. W szczególności należy w tym celu w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość, uwzględnić zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów, w tym również dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych. Według obowiązującej w rachunkowości zasady ostrożności, każdy podmiot powinien dokonywać realnej wyceny wszelkich składników sprawozdań finansowych tak, aby ich wartość bilansowa była jak najbliższa wartości rzeczywistej. Jeżeli jest ona niższa od wartości, w której dany składnik aktywów jest wykazywany w księgach rachunkowych na dzień bilansowy, to oznacza obowiązek aktualizacji wartości towarów poprzez odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

W myśl art. 28 ust. 7 ustawy o rachunkowości, trwała utrata wartości zachodzi wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów (tu: towar) nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Uzasadnia to dokonanie odpisu aktualizującego doprowadzającego wartość towaru wynikającą z ksiąg rachunkowych do ceny sprzedaży netto. Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych (tu: samochodów demonstracyjnych) zalicza się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych (art. 34 ust. 5 ww. ustawy). Operację tę można ująć w księgach, zapisem:

      – Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      – Ma konto 34-7 "Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości towarów".

W bilansie towary wykazuje się w wartości księgowej pomniejszonej o dokonane odpisy aktualizujące. Stanowi o tym art. 46 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

Treść Bilans według załącznika nr 1 Bilans według załącznika nr 4 Bilans według załącznika nr 5
Saldo Wn konta 33 "Towary" pomniejszone o saldo Ma konta 34-7 "Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości towarów" w aktywach w pozycji B.I.4. "Towary" w aktywach w pozycji B. Aktywa obrotowe,
w tym:
– zapasy"
B.I. "Zapasy"

Natomiast odpisy aktualizujące wartość towarów odniesione w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych ujmuje się w rachunku zysków i strat (RZiS) w pozycji:

Wersja RZiS RZiS według
załącznika nr 1
RZiS według
załącznika nr 4
RZiS według
załącznika nr 5
Kalkulacyjna H.II. "Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych" Załącznik nr 4 nie przewiduje wersji kalkulacyjnej G. "Pozostałe koszty operacyjne, w tym:
aktualizacja wartości aktywów niefinansowych"
Porównawcza E.II. "Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych" D. "Pozostałe koszty operacyjne, w tym aktualizacja wartości aktywów" D. "Pozostałe koszty operacyjne, w tym:
aktualizacja wartości aktywów niefinansowych"

Odpisy te pozostają na koncie 34-7, jako saldo kredytowe, do momentu rozchodu samochodów lub do momentu ustania przyczyny, dla której dokonano odpisów aktualizujących. W razie rozchodu spowodowanego np. sprzedażą, odchylenia te przeksięgowuje się na konto 73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)", zapisem: Wn konto 34-7, Ma konto 73-1.

Jeżeli natomiast ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizującego wartość zapasów (np. jednostka zrezygnuje z używania samochodów w celach demonstracyjnych, nastąpi trwały wzrost wartości rynkowej samochodów danej marki), równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego powinna być traktowana jako odwrócenie odpisu aktualizującego. W ewidencji księgowej dokonuje się w takim przypadku następującego zapisu: Wn konto 34-7, Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

2. Samochód demonstracyjny używany dłużej niż rok

Z przepisów art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości wynika, że składnik majątku zalicza się do środków trwałych, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

 • jest kompletny i zdatny do użytku,
   
 • przewidywany okres jego ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż rok,
   
 • składnik ten jest wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności.
Jeśli zatem samochód demonstracyjny nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych w momencie oddania go do używania (np. z powodu planowanej sprzedaży przed upływem roku), a faktyczny okres jego użytkowania przekroczył rok, to spółka ma obowiązek zaliczenia tego składnika do środków trwałych. Co istotne w tym przypadku nie nalicza się amortyzacji wstecz za pierwszy rok użytkowania.

Księgowania związane z wprowadzeniem samochodu demonstracyjnego do ewidencji środków trwałych jednostki mogą przebiegać zapisami:

   1) wprowadzenie samochodu do ewidencji środków trwałych – OT:
      – Wn konto 01 "Środki trwałe",
      – Ma konto 33 "Towary",
   2) wyksięgowanie ewentualnych odpisów aktualizujących:
      – Wn konto 34-7 "Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości towarów",
      – Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Od wartości początkowej samochodu demonstracyjnego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych jednostka dokonywać będzie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zasadami ogólnymi określonymi w art. 32 ustawy o rachunkowości, tzn. drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na przewidywany pozostały okres jego ekonomicznej użyteczności, zapisem:

      – Wn konto 40-0 "Amortyzacja" lub konto zespołu 5,
      – Ma konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych".

Uwaga: Jeżeli samochód demonstracyjny nie został sprzedany przed upływem 12 miesięcy od dnia oddania go do używania, ale jest przeznaczony do odsprzedaży i nie będzie już używany do jazd demonstracyjnych (próbnych), nie musi być wprowadzany do ewidencji środków trwałych. Istotny jest bowiem okres używania tego pojazdu do jazd próbnych, a ten nie przekroczyłby jednego roku.

www.AutowFirmie.pl - Samochód w ewidencji księgowej:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Bezpłatny egzemplarz
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.