auto w firmie, samochód w firmie, samochód prywatny w firmie, samochód firmowy
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (410) z dnia 20.01.2016

Samochód demonstracyjny w księgach i sprawozdaniu finansowym dealera

Spółka zajmuje się handlem samochodami nowymi i używanymi. Część samochodów nowych jest rejestrowana i przeznaczana do jazd demonstracyjnych z klientami. Okres użytkowania tych samochodów z założenia ma być krótszy niż rok. Nie zawsze jednak znajdzie się kupiec na taki samochód i jego sprzedaż ma miejsce po roku używania. Czy spółka zobligowana jest do wprowadzenia samochodu demonstracyjnego, po przekroczeniu roku jego użytkowania, do ewidencji środków trwałych i do naliczania od niego amortyzacji?

1. Zakup samochodu w celach demonstracyjnych

Samochody nabyte przez jednostkę z przeznaczeniem do dalszej odprzedaży w stanie nieprzetworzonym, używane przez nią w tzw. celach demonstracyjnych (do jazd próbnych) w okresie nie dłuższym niż rok, spełniają kryteria zaliczenia ich do towarów. Stąd też wprowadza się je do ksiąg rachunkowych według zasad przewidzianych dla towarów, zapisem:
      – Wn konto 33 "Towary",
      – Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".

Z uwagi na to, że samochody demonstracyjne tracą na skutek ich używania na wartości, tzn. maleje ich wartość rynkowa jako towaru handlowego, wskazane jest dokonanie odpisów aktualizujących – w wysokości przewidywanej utraty ich wartości (oszacowanej przez jednostkę). Taki sposób postępowania jest zgodny z przepisami art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości, który stanowi, że poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty), z zachowaniem zasady ostrożności. W szczególności należy w tym celu w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość, uwzględnić zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów, w tym również dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych. Według obowiązującej w rachunkowości zasady ostrożności, każdy podmiot powinien dokonywać realnej wyceny wszelkich składników sprawozdań finansowych tak, aby ich wartość bilansowa była jak najbliższa wartości rzeczywistej. Jeżeli jest ona niższa od wartości, w której dany składnik aktywów jest wykazywany w księgach rachunkowych na dzień bilansowy, to oznacza obowiązek aktualizacji wartości towarów poprzez odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

W myśl art. 28 ust. 7 ustawy o rachunkowości, trwała utrata wartości zachodzi wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów (tu: towar) nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Uzasadnia to dokonanie odpisu aktualizującego doprowadzającego wartość towaru wynikającą z ksiąg rachunkowych do ceny sprzedaży netto. Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych (tu: samochodów demonstracyjnych) zalicza się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych (art. 34 ust. 5 ww. ustawy). Operację tę można ująć w księgach, zapisem:

      – Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      – Ma konto 34-7 "Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości towarów".

W bilansie towary wykazuje się w wartości księgowej pomniejszonej o dokonane odpisy aktualizujące. Stanowi o tym art. 46 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

Treść Bilans według załącznika nr 1 Bilans według załącznika nr 4 Bilans według załącznika nr 5
Saldo Wn konta 33 "Towary" pomniejszone o saldo Ma konta 34-7 "Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości towarów" w aktywach w pozycji B.I.4. "Towary" w aktywach w pozycji B. Aktywa obrotowe,
w tym:
– zapasy"
B.I. "Zapasy"

Natomiast odpisy aktualizujące wartość towarów odniesione w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych ujmuje się w rachunku zysków i strat (RZiS) w pozycji:

Wersja RZiS RZiS według
załącznika nr 1
RZiS według
załącznika nr 4
RZiS według
załącznika nr 5
Kalkulacyjna H.II. "Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych" Załącznik nr 4 nie przewiduje wersji kalkulacyjnej G. "Pozostałe koszty operacyjne, w tym:
aktualizacja wartości aktywów niefinansowych"
Porównawcza E.II. "Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych" D. "Pozostałe koszty operacyjne, w tym aktualizacja wartości aktywów" D. "Pozostałe koszty operacyjne, w tym:
aktualizacja wartości aktywów niefinansowych"

Odpisy te pozostają na koncie 34-7, jako saldo kredytowe, do momentu rozchodu samochodów lub do momentu ustania przyczyny, dla której dokonano odpisów aktualizujących. W razie rozchodu spowodowanego np. sprzedażą, odchylenia te przeksięgowuje się na konto 73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)", zapisem: Wn konto 34-7, Ma konto 73-1.

Jeżeli natomiast ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizującego wartość zapasów (np. jednostka zrezygnuje z używania samochodów w celach demonstracyjnych, nastąpi trwały wzrost wartości rynkowej samochodów danej marki), równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego powinna być traktowana jako odwrócenie odpisu aktualizującego. W ewidencji księgowej dokonuje się w takim przypadku następującego zapisu: Wn konto 34-7, Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

2. Samochód demonstracyjny używany dłużej niż rok

Z przepisów art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości wynika, że składnik majątku zalicza się do środków trwałych, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

  • jest kompletny i zdatny do użytku,
     
  • przewidywany okres jego ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż rok,
     
  • składnik ten jest wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności.
Jeśli zatem samochód demonstracyjny nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych w momencie oddania go do używania (np. z powodu planowanej sprzedaży przed upływem roku), a faktyczny okres jego użytkowania przekroczył rok, to spółka ma obowiązek zaliczenia tego składnika do środków trwałych. Co istotne w tym przypadku nie nalicza się amortyzacji wstecz za pierwszy rok użytkowania.

Księgowania związane z wprowadzeniem samochodu demonstracyjnego do ewidencji środków trwałych jednostki mogą przebiegać zapisami:

   1) wprowadzenie samochodu do ewidencji środków trwałych – OT:
      – Wn konto 01 "Środki trwałe",
      – Ma konto 33 "Towary",
   2) wyksięgowanie ewentualnych odpisów aktualizujących:
      – Wn konto 34-7 "Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości towarów",
      – Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Od wartości początkowej samochodu demonstracyjnego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych jednostka dokonywać będzie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zasadami ogólnymi określonymi w art. 32 ustawy o rachunkowości, tzn. drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na przewidywany pozostały okres jego ekonomicznej użyteczności, zapisem:

      – Wn konto 40-0 "Amortyzacja" lub konto zespołu 5,
      – Ma konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych".

Uwaga: Jeżeli samochód demonstracyjny nie został sprzedany przed upływem 12 miesięcy od dnia oddania go do używania, ale jest przeznaczony do odsprzedaży i nie będzie już używany do jazd demonstracyjnych (próbnych), nie musi być wprowadzany do ewidencji środków trwałych. Istotny jest bowiem okres używania tego pojazdu do jazd próbnych, a ten nie przekroczyłby jednego roku.

www.AutowFirmie.pl - Samochód w ewidencji księgowej:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Bezpłatny egzemplarz
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60