auto w firmie, samochód w firmie, samochód prywatny w firmie, samochód firmowy
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (394) z dnia 20.05.2015

Sprzedaż środka trwałego pozostałego po likwidacji firmy

Z końcem 2013 r. zlikwidowałem działalność gospodarczą, z tytułu której opłacałem podatek dochodowy obliczany według skali podatkowej. W sporządzonym na ten dzień wykazie składników majątkowych wykazałem m.in. samochód osobowy. Był on ujęty w środkach trwałych, ale nie został całkowicie zamortyzowany. W maju 2015 r. sprzedałem samochód. Wiem, że muszę rozliczyć podatek dochodowy, ale na jakich zasadach powinienem tego dokonać? Kiedy zapłacić ten podatek?

Jeżeli w związku ze sprzedażą samochodu - o którym mowa w pytaniu - powstanie dochód powodujący obowiązek zapłaty zaliczki na podatek, zaliczkę tę należy:

  • obliczyć według takich samych zasad, jakie podatnik stosował do dochodów ze zlikwidowanej działalności (tu: według skali podatkowej),
    
  • opłacić w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce sprzedaż.

Natomiast po zakończeniu roku podatkowego, w którym doszło do sprzedaży, transakcję tę należy wykazać w zeznaniu.

1. Ustalenie dochodu do opodatkowania

Począwszy od 2011 r. podatnicy (osoby fizyczne) muszą sporządzać wykaz składników majątku pozostających w firmie na dzień likwidacji działalności gospodarczej (art. 24 ust. 3a updof). Wykazem tym obejmuje się m.in. składniki majątku będące środkami trwałymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Późniejsze zbycie tych składników majątku jest źródłem przychodu z działalności gospodarczej, nawet jeżeli na ten moment działalność nie jest prowadzona. Przy czym obowiązek podatkowy w podatku dochodowym powstaje tylko pod warunkiem, że zbycie ma miejsce przed upływem 6 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności (art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. a w związku z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. a updof).

Zwróć uwagę!

Sprzedaż środków trwałych objętych wykazem składników majątku sporządzonym na dzień likwidacji firmy jest obojętna podatkowo, gdy następuje po upływie 6 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności.

Sposób ustalania dochodu ze sprzedaży środka trwałego pozostałego na dzień likwidacji działalności gospodarczej określa art. 24 ust. 3b updof. Z uregulowań tego przepisu wynika, że dochód stanowi różnica między:

 • przychodem z odpłatnego zbycia takiego składnika majątku a 
   
 • wydatkami na jego nabycie, niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie.

Tym samym, kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży środka trwałego będzie jego wartość początkowa wykazana w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych ujętych do kosztów podatkowych.

2. Rozliczenie podatku od osiągniętego dochodu

Rozliczenie w trakcie roku

Przepisy podatkowe nie odnoszą się wprost do kwestii rozliczenia podatku dochodowego w razie odpłatnego zbycia składników majątku pozostałych na dzień zakończenia działalności gospodarczej. W praktyce przyjmuje się, że o ile na dzień uzyskania takiego przychodu podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej, to rozliczenia powinien dokonać na takich zasadach, jakie stosował w roku likwidacji działalności, po której pozostały zbywane składniki majątku (por. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 13 marca 2014 r., nr ITPB1/415-1288/13/AK oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 13 kwietnia 2015 r., nr IBPBI/1/4511-86/15/BK - opisaliśmy ją na str. 21 niniejszego numeru Przeglądu Podatku Dochodowego).

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje odrębnych regulacji w zakresie opłacania zaliczek na podatek od dochodów uzyskanych z polikwidacyjnej sprzedaży składników majątku firmowego. Oznacza to, że skoro podatnik w roku likwidacji działalności gospodarczej stosował opodatkowanie według skali podatkowej, to na takich samych zasadach musi rozliczyć podatek od dochodu ze sprzedaży samochodu, czyli na zasadach określonych w art. 44 updof. W konsekwencji musi:

 • obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy za miesiąc, w którym miała miejsce sprzedaż samochodu, o ile uzyskany dochód przekroczył kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku (tj. 3.091 zł),
   
 • wpłacić do urzędu skarbowego zaliczkę na podatek w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce sprzedaż.

Rozliczenie w zeznaniu

Przychody, koszty uzyskania przychodów i dochód (ewentualnie stratę) ze sprzedaży środka trwałego pozostałego po likwidacji działalności gospodarczej podatnik będzie musiał również wykazać w odpowiednim wierszu zeznania PIT-36 za rok, w którym miała miejsce sprzedaż. Od wykazanego dochodu będzie mógł potrącić do 50% straty z lat ubiegłych poniesionej z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej (odliczenie straty jest możliwe już na etapie obliczania zaliczki na podatek). Natomiast w razie wykazania w zeznaniu straty na sprzedaży środka trwałego, będzie mógł ją rozliczać na zasadach określonych w art. 9 ust. 3 updof, o ile w kolejnych latach podatkowych podejmie się ponownie prowadzenia działalności.

Przykład

Z końcem grudnia 2013 r. podatnik zlikwidował działalność gospodarczą, od której opłacał podatek dochodowy według skali podatkowej. Na dzień zakończenia tej działalności pozostał mu samochód osobowy, którego wartość początkowa wynosiła 68.000 zł. Samochód był zamortyzowany częściowo, a suma odpisów amortyzacyjnych ujętych do kosztów podatkowych wynosiła 48.000 zł.

W maju 2015 r. podatnik sprzedał ten samochód za 30.000 zł. Uzyskana kwota stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ze sprzedaży samochodu podatnik osiągnął dochód w wysokości 10.000 zł [30.000 zł - (68.000 zł - 48.000 zł)], który musi opodatkować.

W takiej sytuacji powinien:

1) obliczyć od dochodu zaliczkę na podatek i uiścić ją w terminie do 22 czerwca 2015 r. (20 czerwca 2015 r. przypada w sobotę); zaliczka wyliczona zgodnie z art. 44 ust. 3 updof wyniesie po zaokrągleniu do pełnych złotych 1.244 zł (10.000 zł x 18% - 556,02 zł),

2) złożyć zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36 i w zeznaniu tym (w wierszu zatytułowanym "Pozarolnicza działalność gospodarcza") wykazać przychody, koszty uzyskania przychodów i dochód ze sprzedaży samochodu.

www.AutowFirmie.pl - Samochód a podatek dochodowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Bezpłatny egzemplarz
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60