auto w firmie, samochód w firmie, samochód prywatny w firmie, samochód firmowy
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 5 (437) z dnia 10.03.2017

Odliczenie VAT od wydatków na niezarejestrowany samochód osobowy

Zakupiliśmy uszkodzony zabytkowy samochód osobowy w celu jego wyremontowania, zarejestrowania i odsprzedaży z zyskiem. Pojazd nie jest sprawny i dlatego nie może być zarejestrowany. Czy możemy odliczać 100% VAT od wszelkich wydatków poniesionych na remont pojazdu, jeśli nie stanowi on w naszej firmie środka trwałego? Czy niedopuszczony do ruchu i niezarejestrowany pojazd można zgłosić do urzędu skarbowego na formularzu VAT-26?

Podatnikom przy zakupie i eksploatacji samochodów osobowych, co do zasady, przysługuje ograniczone do 50% prawo do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do wszystkich wydatków dotyczących tych pojazdów.

Warunki, jakie należy spełnić, aby w całości odliczać VAT od nabycia samochodu osobowego oraz od wszelkich wydatków związanych z jego eksploatacją określa art. 86a ust. 3 ustawy o VAT. Pełne (100%) prawo do odliczenia podatku VAT przysługuje w odniesieniu do wydatków związanych z samochodami wykorzystywanymi przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej. Pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli sposób wykorzystania tych pojazdów, zwłaszcza określony w ustalonych przez podatnika zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Z obowiązkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu wiąże się również konieczność złożenia informacji VAT-26.

Aktywne druki i formularze Formularz VAT-26
dostępny jest w serwisie
www.druki.gofin.pl

Ustawodawca zrezygnował z wymogu prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu w przypadku pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do odprzedaży, jeżeli odprzedaż tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika.

Pojęcie odprzedaży powinno być rozumiane, jako nabycie samochodów osobowych w celu dokonania ich dostawy. Oznacza to, iż z okoliczności towarzyszących nabyciu samochodów osobowych powinno wynikać, iż podatnik dokonuje nabycia w celu odprzedaży zakupionych samochodów np. nie traktuje nabywanych samochodów jako własne środki trwałe, lecz jako towary handlowe.

Pojawiają się jednak wątpliwości, czy pełne odliczenie przysługuje również wówczas, gdy podatnik nie prowadzi profesjonalnej działalności w zakresie handlu samochodami, a jedynie nabywa dany samochód w celu jego dalszej odprzedaży.

Organy podatkowe stoją na stanowisku, że podatnikowi nie przysługuje pełne odliczenie podatku naliczonego, w sytuacji, gdy sprzedaż samochodu jest czynnością incydentalną. Zdaniem fiskusa wyłączenie z częściowego odliczenia VAT nie odnosi się do przeznaczenia nabywanych pojazdów, ani nie odwołuje się do okoliczności zadysponowania jakimś konkretnym pojazdem, a jedynie do działalności podatnika. O prowadzeniu działalności w zakresie odprzedaży samochodów nie decyduje sama deklaracja prowadzenia takiej działalności (np. w dokumentach rejestracyjnych), lecz jej faktyczne wykonywanie.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 23 grudnia 2014 r., nr IBPP2/443-899/14/ICz wskazał, że tylko w przypadku podatników, których przedmiotem działalności jest zbywanie samochodów osobowych jako towarów handlowych, możliwość odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia takich samochodów (pojazdów), nie jest ograniczona normą art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Z treści zadanego przez Czytelnika pytania nie wynika wprost, czy prowadzi on działalność w zakresie odprzedaży samochodów.

Jeśli jednak założymy, że sprzedaż zabytkowego samochodu osobowego nastąpi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, której przedmiotem nie jest handel samochodami, to jednorazowa transakcja polegająca na zakupie i odprzedaży samochodu nie pozwala na uznanie, że mamy do czynienia z profesjonalnym obrotem pojazdami.

W konsekwencji Czytelnik nie jest uprawniony do odliczenia 100% podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na remont pojazdu. Okoliczność, że nabył ten pojazd z zamiarem dalszej odprzedaży nie jest bowiem decydująca do uznania, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej.

Aktywne druki i formularze Wzór ewidencji przebiegu pojazdu
dostępny jest w serwisie
www.druki.gofin.pl

Pełne odliczenie podatku naliczonego od wydatków poniesionych na remont pojazdu będzie możliwe dopiero wówczas, gdy podatnik wykluczy możliwość wykorzystania do celów prywatnych pojazdu poprzez wprowadzenie regulaminu jego użytkowania. Dodatkowo konieczne jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu oraz złożenie informacji VAT-26.

Termin złożenia informacji VAT-26 wynosi siedem dni, od dnia w którym poniesiono pierwszy wydatek związany z pojazdem. Jeżeli zgłoszenie VAT-26 nie zostanie złożone w terminie uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od dnia jego złożenia i dopiero od tego dnia przysługuje pełne odliczenie podatku naliczonego.

W sytuacji, gdy podatnik nie zna jeszcze numeru rejestracyjnego pojazdu i nie jest możliwe wypełnienie kolumny d w części C formularza VAT-26, pozostawia to pole niewypełnione. Po ewentualnej rejestracji pojazdu ponownie należy złożyć formularz VAT-26 zaznaczając w części A "Miejsce i cel składania informacji" zarówno poz. 6 "złożenie informacji" oraz poz. 7 "aktualizacja informacji". Taki sposób wypełnienia informacji VAT-26 wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 18 lutego 2015 r., nr IPPP1/443-1384/14-4/AS.

Reasumując

Odliczenie podatku VAT w pełnej wysokości od zakupów związanych z remontem zabytkowego samochodu osobowego, który jest przeznaczony do sprzedaży, możliwe jest w sytuacji, gdy podatnik prowadzi działalność w zakresie obrotu samochodami.

www.AutowFirmie.pl - Samochód a podatek VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Bezpłatny egzemplarz
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60